அழுத்தமானி

அழுத்தம் அளவீடு ஒரு மேற்பரப்பில் ஒரு திரவம் (திரவ அல்லது வாயு) மூலம் ஒரு பயன்படுத்தப்படும் சக்தியின் பகுப்பாய்வு ஆகும். அழுத்தம் பொதுவாக மேற்பரப்பு பரப்பிற்கு ஒரு யூனிட் சக்தியின் அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது.

அழுத்தம் மற்றும் வெற்றிட அளவீட்டுக்காக பல நுட்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு ஒருங்கிணைந்த பிரிவில் அழுத்தத்தை அளவிட மற்றும் காட்ட பயன்படும் கருவிகள் அழுத்தம் கேஜ்கள் அல்லது வெற்றிட அளவீடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு manometer ஒரு நல்ல உதாரணம், அது இரண்டு அளவிற்கு திரவ ஒரு நிரலை பயன்படுத்துகிறது மற்றும் அழுத்தம் குறிக்கிறது. அதேபோல் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் போர்தான் கேஜ் என்பது ஒரு இயந்திர சாதனமாகும், இது இரண்டு நடவடிக்கைகள் மற்றும் குறிகாட்டிகள் மற்றும் அநேகமாக சிறந்த அறியப்பட்ட வகை ஆகும்.

ஒரு வெற்றிட பாதை என்பது எதிர்மறையான மதிப்புகளில் (எ.கா .: -15 பிக்சிங் அல்லது -760 மிமீஹெச்ஜி மொத்த மொத்த வெற்றிடத்தை சமமாக) பூஜ்ஜிய புள்ளியாக அமைக்கப்படும் சுற்றுப்புற வளிமண்டல அழுத்தம் விட அழுத்தங்களை அளவிட பயன்படும் அழுத்தம் அளவீடு ஆகும். பெரும்பாலான அளவீடுகள் பூஜ்ஜிய புள்ளியாக வளிமண்டல அழுத்தம் தொடர்பான அழுத்தத்தை அளவிடுகின்றன, எனவே இந்த படிவத்தின் படி "கேஜ் அழுத்தம்" என அழைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், மொத்த வெற்றிடத்தை விட அதிகமானது தொழில்நுட்ப ரீதியாக அழுத்தத்தின் ஒரு வடிவம் ஆகும். மிகவும் துல்லியமான அளவீடுகளுக்கு, குறிப்பாக மிகவும் குறைந்த அழுத்தங்களில், பூஜ்ஜிய புள்ளியாக மொத்த வெற்றிடத்தை பயன்படுத்தும் ஒரு பாதை பயன்படுத்தப்படலாம், ஒரு முழு அளவிலான அழுத்த அளவீடுகளை அளிக்கிறது.