ஓட்டம் சுவிட்ச்

கொள்கை அடிப்படையில், பாய்வு பிளவு சுவிட்ச் ஒரு இயந்திர ஓட்டம் சுவிட்ச் மற்றும் மின்னணு ஓட்டம் சுவிட்ச் என பிரிக்கப்படுகிறது.

இயந்திர கோட்பாடு ஒரு துடுப்பு வகை, விசையாழி வகை, பிஸ்டன் வகை, ஈர்ப்பு வகை, முதலியன.

மின்னணுக் கொள்கையானது வெப்ப ஓட்டம் சுவிட்ச், மின்காந்த உந்தி சுவிட்ச், மீயொலி சுவிட்ச் சென்சார் மற்றும் போன்றவை அடங்கும்.

நீர் பாயும் போது பாயும் சுவிட்ச் வேலை தொடங்குகிறது, நீர் அல்லது நீர் பற்றாக்குறை இல்லாவிட்டால் அது துண்டிக்கப்படும், அதாவது ஸ்விட்ச் செயல்பாட்டை இயக்கவும் அலாரம் உணரவும். வழக்கமாக இரண்டு வழிகள் உள்ளன, ஒரு முன்னணி மின்வழங்கலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் மற்ற முன்னணி கட்டுப்படுத்தி அல்லது அலாரத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.